കുട്ടികൾക്കുള്ള കലാ വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ്?

കുട്ടികൾക്കുള്ള കലാ വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ്?

La കലാ വിദ്യാഭ്യാസം സ്കൂളുകൾ സഹായിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾ സ്വയം നന്നായി അറിയാനും അവരുടെ ആന്തരിക ലോകം പ്രകടിപ്പിക്കാനും y നിങ്ങളുടെ ഭാവനയെ പിടിച്ചെടുക്കുക y സർഗ്ഗാത്മകത. ഈ വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാം de പോലുള്ള വ്യത്യസ്ത വഴികൾ കൂടെ പെയിന്റിംഗ്, തിയേറ്റർ, നൃത്തം, ഡ്രോയിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട്.

എന്താണ് കലാ വിദ്യാഭ്യാസം, അത് എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

La കലാപരമായ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിവുകൾ, മനോഭാവങ്ങൾ, ശീലങ്ങൾ, പെരുമാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുകയും കഴിവുകളും കഴിവുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അധ്യാപന രീതിയാണിത്, കൂടാതെ, സമഗ്രമായ പരിശീലനം അനുവദിക്കുന്ന ആശയവിനിമയത്തിനും വികാരങ്ങളുടെയും വികാരങ്ങളുടെയും ആശയവിനിമയത്തിനും ആശയവിനിമയത്തിനുമുള്ള ഒരു മാർഗമാണിത്. പാര എല്ലാ വ്യക്തികളും.

കലാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ്?

ദൈനംദിന യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെയും കലയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ പ്രകടനങ്ങളുടെയും സാഹചര്യങ്ങളുടെയും വസ്തുക്കളുടെയും നിരീക്ഷണത്തിലും വിശകലനത്തിലും കലാപരമായ അറിവ് ഉപയോഗിക്കുക, അവ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാനും സ്വന്തം അഭിരുചി രൂപപ്പെടുത്താനും.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കല എന്താണ്?

La വിദ്യാഭ്യാസം ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും രൂപീകരണത്തിൽ ബുദ്ധി, ഇച്ഛാശക്തി, സ്വാധീനം, പ്രവർത്തനക്ഷമത, പ്രൊജക്റ്റിവിറ്റി, സർഗ്ഗാത്മകത എന്നിവ സംയോജിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന കലാപരമായ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് നേടിയ കഴിവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു വ്യക്തി-വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വികസനവും നിർമ്മാണവും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇടപെടലിന്റെ ഒരു മേഖലയായി കലാപരമായ കല അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ..

വിദ്യാഭ്യാസവും കലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്?

La ബന്ധ കലകൾ-വിദ്യാഭ്യാസം പെഡഗോഗിക്കൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യാം ബന്ധിക്കുന്നു la വിദ്യാഭ്യാസം കലാപരമായ കാര്യമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം; ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്വിദ്യാഭ്യാസം"ഉം ഉണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂല്യങ്ങൾ നൽകുക വിദ്യാഭ്യാസം അതേ ബന്ധിക്കുന്നു മറ്റേതെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയം.

അത് താല്പര്യജനകമാണ്:  പരാഗ്വേയിലെ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ്?

ഒരു സ്കൂൾ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയത്തിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കലയുടെ സാന്നിധ്യം കലാപരമായ, കുട്ടികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും സമഗ്രവും സമ്പൂർണ്ണവുമായ വികസനം നേടുന്നതിനും, സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം പോലെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഴിവുകളുടെയും കഴിവുകളുടെയും ഉയർന്ന വൈജ്ഞാനിക വികസനം സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.

എന്താണ് കലാ സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസം?

ന്റെ വിസ്തീർണ്ണം സാംസ്കാരികവും കലാപരവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം സമകാലിക സംസ്കാരത്തിലും കലയിലും അറിവും പങ്കാളിത്തവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇടമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു, ആവിഷ്കാരങ്ങളുമായുള്ള നിരന്തരമായ സംഭാഷണത്തിൽ സാംസ്കാരിക പ്രാദേശികവും പൂർവ്വികരും, ആചാരങ്ങളുടെയും ആവിഷ്കാര രൂപങ്ങളുടെയും വൈവിധ്യത്തോടുള്ള ആസ്വാദനവും ആദരവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരു കലാപരമായ ആവിഷ്കാര ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്താണ്?

ന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കലാപരമായ ആവിഷ്കാരം രണ്ട് വലിയ ശാഖകളായി തിരിക്കാം: പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടാതെ കലാപരമായ.

  • പ്ലാസ്റ്റിക് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഡ്രോയിംഗ്, പെയിന്റിംഗ്, ശിൽപം എന്നിവ കണ്ടെത്താം.
  • ശാഖയിൽ കലാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു Como നൃത്തം, സംഗീതം, നാടകവേദി.